2024. gada 24. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Viegli lasīt

Kad izveidota Smiltenes novada pašvaldība?

Smiltenes novada pašvaldība izveidota 2021. gada 1. jūlijā.

Kas ir Smiltenes novada pašvaldība?

Pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas apvienojās Apes pagasts, Apes pilsēta, Bilskas pagasts,  Blomes pagasts,  Brantu pagasts,  Drustu pagasts,  Gaujienas pagasts,  Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Raunas pagasts, Smiltenes pagasts, Smiltenes pilsēta, Trapenes pagasts, Variņu pagasts, Virešu pagasts.

Smiltenes novada pašvaldību veido Smiltenes novada iedzīvotāju ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Smiltenes novada dome – un tās izveidotās izpildinstitūcijas.

 
Ko dara Smiltenes novada pašvaldība?

Pašvaldībai galvenie uzdevumi ir:

 • organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana);
 • gādāt par savas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pret plūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
 • gādāt par iedzīvotāju izglītību;
 • rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
 • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
 • nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību – sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli maz aizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.;
 • sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • gādāt par bērnu tiesību un interešu aizsardzību;
 • rūpēties par bezdarba samazināšanu;
 • piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
 • un vēl citi uzdevumi.

Kas ir Smiltenes novada dome?

Iedzīvotāji no sava vidus ievēl savu pārstāvniecību – Smiltenes novada domi. Tajā ir 15 deputāti. Domes vēlēšanas notiek reizi četros gados.

Smiltenes novada domi vada domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Viņus, atklāti balsojot, ievēlē no ievēlētajiem deputātiem uz domes pilnvaru laiku.

Dome lēmumus pieņem sēdēs. Domes sēdes ir atklātas un notiek vienu reizi mēnesī – mēneša pēdējā trešdienā.  Lai nodrošinātu domes darbību un izskatītu lēmumu projektus, ir izveidotas komitejas un  komisijas. Domes pieņemto lēmumu izpildi nodrošina Smiltenes novada domes administrācija.  

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, Smiltenes novada domē izveidots Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs. 

Smiltenes novada pašvaldības institūciju sniegto pakalpojumu apraksti un veidlapas pakalpojumu saņemšanai pieejamas sadaļā PAKALPOJUMI.

Kas ir Smiltenes novada dome priekšsēdētājs?

Edgars Avotiņš

Kur atrodas Smiltenes novada pašvaldība?

Smiltenes novada pašvaldība atrodas Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.

Kā sazināties ar Smiltenes novada pašvaldību?

Ar pašvaldību var sazināties pa tālruņiem +371 64707588 vai +371 20022348, faksu +371 64707583 vai elektroniski, sūtot vēstuli uz e – pastu: [email protected]. Pašvaldības speciālistu kontakti atrodami ŠEIT.

Smiltenes novada pašvaldības darba laiks:

 • pirmdienās: 8.00-12.00  un 13.00-18.00;
 • otrdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00;
 • trešdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00;
 • ceturtdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00;
 • piektdienās: 8.00-12.00 un 13.00-16.00. 

Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma. 


Iedzīvotāju pieņemšana:

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš iedzīvotājus pieņem katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 17.00 un ceturtdienu no pulksten 9.00 līdz 12.00.

Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos Astrīda Harju iedzīvotājus pieņem katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 17.00 un Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece sadarbībai ar uzņēmējiem Gita Mūrniece iedzīvotājus pieņem katru pirmdienu no plkst. 11.00 līdz 12.00.

Smiltenes novada domes izpilddirektors Andris Lapiņš iedzīvotājus pieņem katru pirmdienu no plkst. 16.00  līdz 18.00.

Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe iedzīvotājus pieņem katru pirmdienu no plkst. 13.00 – 15.00, Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos Mārtiņš Ulāns iedzīvotājus pieņem katru ceturtdienu no plkst. 15.00 līdz 17.00.

Iedzīvotājiem tikšanās pie pašvaldības vadības iepriekš jāpiesaka, zvanot  Smiltenes novada domes sekretārei uz tālruni 64774844.

Kalendārssuveniri

Sociālie mediji